Yayın Politikası

İşbu Yayın Politikası (Buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılacaktır), https://wwturkiye.org/ sitesi adına Mehmet Fatih Harmandalı ile (Buradan itibaren “WWTÜRKİYE” olarak anılacaktır.) sitede içerik üretecek yazarlar (Buradan itibaren “yazar” olarak anılacaktır.) arasında bir telif lisans sözleşmesi meydana getirmek maksadıyla akdedilmiştir.

 

  1. Yazar, WWTÜRKİYE’ye sunacağı içeriğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olduğunu/olacağını taahhüt eder. Yazarın sunduğu içeriğe ilişkin olarak cezai bir takibatın yapılması halinde sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

  2. WWTÜRKİYE yazarın siteye sunduğu içeriği yayınlama konusunda tam tasarruf yetkisine sahiptir. Yazar, siteye sunduğu içeriğin yayınlanması konusunda talep hakkına haiz değildir.

  3. Yazar, https://wwturkiye.org/ ve ilintili sosyal medya sitelerinde yayınlanan her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını WWTÜRKİYE’ye yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın gayri kabili rücu devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Söz konusu içeriğin yazarca başka mecralarda kullanımı WWTÜRKİYE’nin iznine tabidir.

  4. Yazar, telif hakkına sahip olmadığı içeriği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla WWTÜRKİYE’ye sağlayabilir. Aksi halde, bu hususta doğacak bir uyuşmazlıktan yazar WWTÜRKİYE’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

  5. WWTÜRKİYE ile yazarlar arasındaki tüm yazışmalar WWTÜRKİYE’nin e-posta adresi üzerinden yapılacak olup bu e-posta adresine yapılacak bildirimler geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

  6. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kabul edilmiştir.

  7. Taraflar, bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, WWTÜRKİYE’nin defter kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi, erişim kayıtları vb.) cari Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  8. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

  9. Bu Sözleşme yazarlara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Sözleşmenin değişmesi halinde içerik web sitesine hangi tarihte sağlanmış olursa olsun uyuşmazlığın tespitinde cari hali esas alınır. Bu belge 6 Mart 2017 tarihinde düzenlenmiş güncellenmemiştir.
Daima izindeyiz...